Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саветовања – Нов ЗИО и Заврсни рацун за приватни и јавни сектор | Прируцници, збирка и остала издања

Једнодневно саветовање: ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Народна скупштина Републике Србије је усвојила нови Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015). Иако је само мањи број одредаба новог Закона ступио на снагу, рокови за доношење прописа (из надлежности Коморе јавних извршитеља, односно Министарства правде) почели су да теку одмах по његовом објављивању.

Места и датуми одржавања саветовања:

  • Златибор, 22. јануар 2016. године • Ниш, 25. јануар 2016. године
  • Београд, 27. јануар 2016. године • Нови Сад, 29. јануар 2016. године

Предавачи:

Предавачи на саветовањима биће чланови радне групе, судије и професори са великим искуством у материји извршног права, са циљем да дају одговор на питање да ли ће нов ЗИО донети решења за постојеће проблеме и уједначити судску праксу извршних судова:

• Предраг Трифуновић – Судија Врховног касационог суда – члан Радне групе за израду новог Закона о извршењу и обезбеђењу
• Јасмина Стаменковић – Судија Привредног апелационог суда – члан радне групе за израду новог Закона о извршењу и обезбеђењу
• Проф. др Небојша Шаркић – редовни професор Правног факултета Универзитета Унион
• Ђура Тамаш – Судија Апелационог суда у Новом Саду
• Марина Ђукић – Судија Апелационог суда у Нишу
• Љиљана Миловановић – Судија Привредног суда у Београду
• Мирјана Димитријевић – јавни извршитељ

Од тема издвајамо:

Преуређена систематика општег дела извршног поступка; Ново правило за одређивање месне надлежности суда; Жалба и приговор као правна средства;Уједначавање праксе извршних судова; Нов правни институт заједничка продаја непокретности и покретних ствари; Нова овлашћења „јавних извршитеља“ и њихов процесни, ванпроцесни и пословни статус; Рок од 60 дана од ступања на снагу новог ЗИО за извршне повериоце да се изјасне да ли ће им извршење спровести суд или јавни извршитељ (за поступке започете пре маја 2012. године); Прелазни режим у примени новог ЗИО.

Сви учесници саветовања, уз плаћену котизацију, добијају ГРАТИС – КОМПЛЕТ ОД 3 КЊИГЕ:

• КЊИГА I: Коментар новина у Закону и правних института извршног права са моделима аката
• КЊИГА II: Текст Закона
• КЊИГА III: Коментар Закона по члановима

За пријаву кликните oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи) кликните oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Дводневно саветовање: САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА 2015. ГОДИНУ И НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА

Сазнаћете у 2 радна дана које новине доносе измењени порески прописи, како да приватни сектор састави истините и објективне финансијске извештаје и достави их на законом прописан начин у утврђеним роковима:

• РОК за достављање финансијских извештаја за статистичке и друге потребе – до 29. фебруара 2016. године •

Места и датуми одржавања саветовања:

• Београд, 1-2. фебруар 2016. године
• Нови Сад, 4-5. фебруар 2016. године
• Ниш, 8-9. фебруар 2016. године
• Ужице, 11-12. фебруар 2016. године

ПОСЕБНО ИЗДВАЈАМО:

• САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА ЗА 2015.
• ОПОРЕЗИВАЊЕ УСЛУГА НЕРЕЗИДЕНТНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОРЕЗОМ ПО ОДБИТКУ
• НОВИНЕ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ДРУГИХ ПРИХОДА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА, УЗИМАЊЕ ИЗ ИМОВИНЕ ДРУШТВА…)
• НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ДНЕВНИЦА И ОСТАЛИХ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА
• НОВЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА МИКРО И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, КАО И ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
• ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ И ЗА МИКРО И ЗА МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, КАО И ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

ТЕМЕ ДВОДНЕВНОГ САВЕТОВАЊА:

I ДАН:

САСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2015. ГОДИНУ
Примена контног оквира и образаца финансијских извештаја и начин њиховог достављања
Вредновање позиција финансијских извештаја
Обим и састављање образаца финансијских извештаја за 2015. годину
Начин и рокови достављања финансијских извештаја за 2015. годину АПР-у

II ДАН:

НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА
Закон о порезу на добит правних лица
Закон о порезу на доходак грађана
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
Закон о пореском поступку и пореској администрацији

САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Предавачи: Еминентни стручњаци, сарадници компаније Параграф и уредници стручног часописа “Пореско-рачуноводствени инструктор”.

За пријаву кликните
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Дводневна радионица: ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Због великог интересовања, извршеног усклађивања Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, са одредбама измена и допуна Закона о јавним набавкама, и чињенице да је почела организација и реализација испита за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, према одредбама измењеног Закона о јавним набавкама, Компанија Параграф организује:

„Обуку за полагање испита за службеника за јавне набавке“

– према ПРОГРАМУ стручног оспособљавања за службеника за јавне набавке, а у СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА НАЈНОВИЈИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

  • Београд – 12. и 13. новембар 2015. године

Предавачи: Еминентни стручњаци, представници надлежних институција.
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Једнодневно саветовање: ИЗРАДА И ДОСТАВЉАЊЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ, НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ И ПОРЕСКИХ ЗАКОНА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ

На саветовању ћете сазнати како буџетски корисници израђују Завршни рачун за 2015. годину и како ћете пословати у 2016. години!

Места и датуми одржавања саветовања:
• Београд, 2. фебруар 2016. године
• Нови Сад, 5. фебруар 2016. године
• Ниш, 9. фебруар 2016. године
• Ужице, 12. фебруар 2016. године

ПОСЕБНО ИЗДВАЈАМО:
• ПРИПРЕМА, ИЗРАДА И ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
• НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ
• ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
• ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ПРЕТХОДЕ САСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
• УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
• ПОПУЊАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА
• ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ЗА 2016. ГОДИНУ

Предавачи: Еминентни стручњаци са дугогодишњим искуством у области примене рачуноводствених прописа за буџетске кориснике и уредници стручног часописа „Буџетски инструктор“.

Саветовање је намењено: Индиректним корисницима буџетских средстава, корисницима средстава РФЗО, дирекцијама и јавним предузећима укљученим у систем трезора.

За пријаву кликните
oвде.
За више информација (теме, сатница, предавачи, котизација) oвде.
Контакт: 011/3292-067, 011/2750-024; мејл: savetovanja@paragraf.rs

Комплет литературе за примену Закона о извршењу и обезбеђењу

Комплет за примену Закона о извршењу и обезбеђењу потпуно је усклађен са најновијим законом из децембра 2015. године.

У овом комплету од три књиге пронаћи ћете:

  • КЊИГА И: Коментар новина у Закону и правних института
  • КЊИГА ИИ: Текст Закона
  • КЊИГА ИИИ: Коментар Закона по члановима

Сазнајте више информација о овом корисном издању.

Све о евиденцији промета – нови КЕП и остали обрасци (ПКР, ПКР-1, ДПИ) са примерима за попуњавање

Препознали смо потребу за мноштвом одговора на питања која су се појавила у пракси а односе се на евиденцију промета од 1.1.2016. године, као и који ПДВ третман треба применити у случају када купац враћа купљена добра добављачу.

Обезбедите себи нови приручник за само 690 динара.

Параграфова збирка судских одлука за 2016.

Збирка судских одлука садржи одабране сентенце из одлука судова опште и посебне надлежности. Посебан тематски додатак чини стручни текст на тему „Примена Закона о заштити права на суђење у разумном року“.

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ: Уколико наручите ово издање, гратис добијате Збирку судских одлука – издање из 2015. године (акција траје док трају залихе).

Прочитајте више о нашој Збирци судских одлука.

Други приручници у издању компаније Параграф

Параграфови приручници показали су се као пожељно и вредно средство за правнике и економисте који савесно и ефикасно желе да обављају свој посао. Наша едукативна и инструктивна издања могу и Вама помоћи, уколико сте спремни да се унапређујете уз њих.

Из понуде издвајамо најновија и најпродаванија издања:
• Комплет литературе за јавне набавке
• Збирка прописа о порезу на додату вредност
• Роковник за 2016. годину

Сазнајте више информација о свим приручницима.

Параграфови адресари

Нов портал надјиадвоката.цом на ком се налази
близу 8.000 адвоката из Србије!

Адресар адвоката је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну и поуздану информацију грађанима којима су потребни адвокати.

Такође, адресар адвоката пружа прилику адвокатима да поставе и ажурирају своје пословне и професионалне информације и контакт податке.

Нов портал надјикњиговодју.цом на ком се налази преко 2.000 књиговодствених агенција из Србије!

Адресар књиговодствених агенција је БЕСПЛАТАН и покренут је како би пружио квалитетну, поуздану и корисну информацију субјектима којима су потребне књиговодствене услуге.

Такође, адресар пружа прилику књиговодственим агенцијама да поставе и ажурирају своје пословне и контакт податке, како би их клијенти лакше пронашли.

За више информација о адресарима: 011/33-45-073; мејл: savetovanja@paragraf.rs

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email