Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Евиденција поднетих захтева за упис у Именик адвоката
Адвокатске коморе Ниш

Извод из Статута Адвокатске коморе Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, Број 8/2012, 99/2015 и 96/2019)

Члан 116
Поднети захтеви за упис у именик адвоката евидентирају се на првој седници управног одбора Адвокатске коморе Ниша и о томе се обавештава чланство са позивом да стави своје евентуалне образложене писмене примедбе или предлоге по поднетим захтевима.
Рок за евиденцију почиње да тече од дана седнице управног одбора на којој је захтев евидентиран.
По истеку рока за евиденцију који не може бити дужи од 30 дана, управни одбор одлучује о захтеву кандидата за упис у именик адвоката, изузев у случају постојања приговора на упис кандидата.
Орган који одлучује о упису може претходно обавити разговор са кандидатом за упис и тражити разјашњење одређених чињеница, а уколико има примедаба по његовом захтеву, упознаће кандидата са садржином истих и дати му могућност да се у року од 8 дана о њима изјасни.
Подносилац захтева за упис у именик адвоката може присуствовати седници управног одбора на којој се доноси одлука о његовом захтеву и давати, по одобрењу председавајућег, потребна усмена објашњења и предлоге.
У поступку већања и гласања о захтеву за упис искључена је јавност.

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
марту

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
новембру

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
октобру

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
августу

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
јулу

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
јуну

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
мају

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
априлу

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
марту

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
фебруару

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних у месецу
јануару

Евиденције са седница Управног одбора
одржаних током и пре 2022. године