Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Саопштење Адвокатске коморе Чачак

Поштоване колеге,

Због интересовања колега за случај адвоката из Тутина , а коме је Управни суд, Одељење у Крагујевцу усвојио захтев и одложио извршење решења Управног одбора АК Чачак од 16.10.2014.год. до доношења одлуке по жалби, обавештавам Вас следеће:

Против решења Управног одбора Адвокатске коморе Чачак бр.2201/14 од 16.10.2014.год. којим је адвокату Климента Хасиму из Тутина, одредјена привремена забрана бављање адвокатуром, адвокат Климента Хасим је уложио жалбу Управном одбору Адвокатске коморе Србије, који је решењем број 1159/2014 од 8.11.2014.год. одбио жалбу и потврдио првостепено решење.

Како је решењем Управног суда, Одељење у Крагујевцу Уо.75/14 од 31.10.2014.год., одложено извршење првостепеног решења АК Чачак до доношења одлуке по жалби, те како је о жалби одлучено тако што је иста одбијена решењем Управног одбора АК Србије, то почев од 8.11.2014.год. за адвоката Климента Хасима је поново на снази привремена забрана бављења адвокатуром.

Адвокат Климента Хасим може у року од 30 дана од дана пријема коначног решења, да покрене спор пред Управним судом, али у смислу одредбе чл.85.ст.2. Закона о адвокатури то је спор ограничене јурисдикције, што значи да се у тако покренутом спору, суд може бавити само законитошћу спроведеног поступка, а не може се бавити самом одлуком коморе којом је решавано по слободној оцени, на основу , у границама и у складу са прописаним овлашћењима из закона.

Адвокат Јасмина Милутиновић, председник АК Чачак

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email