Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Правилник о поступку избора председника и заменика председника Заједница адвоката у оквиру Адвокатске коморе ниша

У складу са овлашћењима из члана 31. став 4, а на основу одредби из члана 11. став 9. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 96/2019 – пречишћен текст и 69/2022 – одлука УС), Управни одбор Адвокатске коморе Ниша, на седници одржаној дана 06.02.2024. године, доноси:

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ИЗБОРА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА У ОКВИРУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША

 

Члан 1.

Овим Правилником уређују се поступак и критеријуми за избор Председника и Заменика председника Заједница адвоката формираних у оквиру Адвокатске коморе Ниша.

Члан 2.

Управни одбор Адвокатске коморе Ниша, расписује изборе и сазива изборну седницу Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша у року од 30 (тридесет) дана пре дана истека мандата Председника и Заменика председника Заједнице адвоката, а најкасније 7 (седам) дана пре дана за који је заказана изборна седница Заједнице адвоката.
Одлука о расписивању избора у конкретној Заједници адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, као и време и место одржавања изборне седнице Заједнице адвоката, објављују се на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истичу се преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша и конкретне Заједнице адвоката.

Члан 3.

Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша, надлежна је да спроводи изборе за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша.
На поступак избора за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, сходно се примењују правила изборног процеса за Председника и Потпредседника Адвокатске коморе Ниша, како је предвиђено Статутом Адвокатске коморе Ниша, ако овим Правилником није другачије предвиђено.
Изборном седницом Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша председава Председник Изборне комисије Адвокатске коморе Ниша.
О раду Изборне комисије Адвокатске коморе Ниша, приликом спровођења избора за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, води се Записник о раду.

Члан 4.

Председника и Заменика председника Заједница адвоката бирају адвокати који имају седиште адвокатске канцеларије на подручју Заједнице адвоката за коју се Председник Заједнице адвоката и Заменик председника Заједнице адвоката бирају.
Кандидат за Председника Заједнице адвоката и Заменика председника Заједнице адвоката може бити адвокат који има седиште канцеларије у Заједници адвоката за коју се председник Заједнице адвоката и заменик председника Заједнице адвоката бирају.
Кандидатуре се достављају у писаној форми Изборној комисији Адвокатске коморе Ниша, непосредно или препорученом поштом, најкасније 3 (три) дана, пре дана за који је заказана изборна седница Заједнице адвоката, и исте се заводе у деловодни протокол Адвокатске коморе Ниша.
Заједничка кандидатура садржи име и презиме адвоката који се кандидује за Председника и име и презиме адвоката који се кандидује за Заменика председника Заједнице адвоката, на истој кандидатури, податак о седишту њихових адвокатских канцеларија као и имена и презимена предлагача као и податак о седишту њихових адвокатских канцеларија, и кандидатура мора бити снабдевена адвокатским печатима кандидата и њихових предлагача.
Заједничку кандидатуру Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, мора предложити најмање 5 (пет) адвоката који имају седиште канцеларије у Заједници адвоката за коју се Председник и Заменик председника Заједнице адвоката бирају.
Заједничка кандидатура Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша мора да садржи програм рада који ће кандидати спроводити, у случају да буду изабрани.
Кандидатуре се објављују на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истучу се преко преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша и конкретне Заједнице адвоката.
Изборна комисија проверава испуњеност услова за кандидовање и утврђује листе кандидата најкасније 1 (један) дан пре одржавања изборне седнице Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша. Редослед кандидата по којем ће се гласати утврђује се према времену пријема кандидатуре.

Члан 5.

Председник Заједнице адвоката и Заменик председника Заједнице адвоката бирају се заједно, јавним гласањем присутних адвоката који имају седиште адвокатске канцеларије на подручју Заједнице адвоката за коју се Председник и Заменик председника бирају, на заказаној Изборној седници Заједнице адвоката.
Право гласа на изборној седници Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша имају сви адвокати са регистрованим седиштем на територији конкретне Заједнице адвоката, који су уписани у Именик Адвокатске коморе Ниша, на дан одржавања изборне седнице. Присуство на изборној седници Заједнице адвоката и право адвоката да учествују у гласању за избор Председника и Заменика председника Заједнице адвоката, утврђује стручна служба Адвокатске коморе Ниша, по овлашћењу Изборне комисије Адвокатске коморе Ниша, легитимисањем адвоката и вођењем евиденције о присутности приликом доласка адвоката на изборну седницу Заједнице адвоката.

Члан 6.

Након утврђивања броја присутних адвоката на изборној седници, и након утврђивања да су испуњени сви услови за одржавање изборне седнице Заједнице адвоката, Председник Изборне комисије Адвокатске коморе Ниша, који председава изборном седницом, даће реч предлагачима са заједничке кандидатуре за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката, да образложе свој предлог, након чега ће позвати кандидате да се изјасне да ли остају при кандидатурама.
Предлагачима стоји на располагању 5 (пет) минута да образложе свој предлог из заједничке кандидатуре за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша. Образлагање кандидатура ће се спровести по истом редоследу по којем ће се спровести гласање.

Члан 7.

Након што предлагачи свих заједничких кандидатура за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката заврше образлагање својих предлога, приступа се спровођењу јавног гласања.
Председавајући ће позвати присутне адвокате да се дизањем руке изјасне да ли гласају ЗА Председника и Заменика председника Заједнице адвоката из прве кандидатуре са редоследа за гласање.
Присутни адвокати се могу изјаснити да гласају само за кандидатуре са једне заједничке кандидатуре за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката.
Изборна комисија ће констатовати број гласова који су кандидати са прве заједничке кандидатуре освојили, након чега ће се по истом принципу приступити гласању да другу заједничку кандидатуру са редоследа за гласање, и тако даље, док се присутни адвокати не изјасне и о последњој заједничкој кандидатури са редоследа за гласање.
За Председника и Заменика председника Заједнице адвоката биће изабрани они кандидати који који су добили највећи број гласова присутних адвоката који имају седиште адвокатске канцеларије на подручју Заједнице адвоката за коју се Председник и Заменик председника бирају.
Ако су две заједничке кандидатуре са највећим бројем гласова освојиле једнак број гласова, биће изабрани кандидати са оне заједничке кандидатуре на којој је кандидат за Председника Заједнице адвоката, адвокат који има дужи стаж у адвокатури. У случају да ни тако није могуће утврдити избор кандидата, из разлога што кандидати за Председника Заједнице адвоката имају исти стаж у адвокатури, биће изабрани кандидати са оне заједничке кандидатуре на којој је кандидат за Заменика председника Заједнице адвоката, адвокат који има дужи стаж у адвокатури. У случају да ни тако није могуће утврдити избор кандидата, из разлога што и кандидати за Заменика председника Заједнице адвоката имају исти стаж у адвокатури, приступиће се поновљеним изборима, односно заказивању нове изборне седнице Заједнице адвоката, на којој ће се присутни адвокати поново изјашњавати само о те две заједничке кандидатуре.

Члан 8.

Након утврђивања резултата гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша доноси Одлуку о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша и исту саопштава присутним адвокатима на изборној седници Заједнице адвоката. Изборна комисија је дужна да писани отправак Одлуке са образложењем објави на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истакне исту преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша и конкретне Заједнице адвоката, у року од 3 (три) дана од дана одржавања изборне седнице.
На Одлуку о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша, право приговора Управном одбору Адвокатске коморе Ниша, а преко Изборне комисије Адвокатске коморе Ниша, имају кандидати и њихови предлагачи који су учествовали у јавном гласању на изборној седници Заједнице адвоката и исти улажу усмено, непосредно по објављивању Одлуке, са писаним образложењем у року од 3 (три) дана од дана објављивања Одлуке у складу са претходном тачком овог члана Правилника.
О приговору на Одлуку о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша одлучује Управни одбор Адвокатске коморе Ниша у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног образложења приговора. Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Ниша је коначна и објављује се на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истиче се преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша и конкретне Заједнице адвоката.

Члан 9.

Мандати Председника Заједнице адвоката и Заменика председника Заједнице адвоката трају четири године, рачунајући од дана одржавања изборне седнице Заједнице адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниша и могу се поновити једанпут.
Мандат Председника Заједнице адвоката и Заменика председника Заједнице адвоката престаје истеком периода на који су изабрани, ако изгубе својство члана Адвокатске коморе Ниша, смрћу, опозивом, оставком или из других разлога.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниша и истицањем преко огласне табле Адвокатске коморе Ниша.

АДВОКАТСКА КОМОРА НИША
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Петровић, адвокат

Правилник, као ПДФ документ можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email