Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о објављивању јавног позива за прикупљање понуда за осигурање од професионалне одговорности за адвокате АК Ниша

Број: 811-6/2024
Датум: 29.03.2024. године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, на 25. редовној седници одржаној дана 29.03.2024.године, на основу члана 37. Закона о адвокатури („Службени гласник Републике Србије“, број: 31/2011), члана 31. и члана 226. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени  лист Града Ниша“, број: 8/2012, 99/2015 и 96/2019),  донео следећу

О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

 1. Упутити јавни позив друштвима за осигурање за прикупљање понуда за закључивање уговора о колетивном осигурању од професионалне одговорности за адвокате уписане у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш за период од 17.05.2024. године до 17.05.2025. године.
 2. Минимална осигурана сума за штету од професионалне одговорности је 20.000,00 € (Одлука број: 599-7/2012 Адвокатске коморе Србије).
 3. На дан доношења одлуке о објављивању јавног позива у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш уписано је 1434 адвоката.
 4. Понуђачи осигуравајућа друштва треба да доставе понуду и то:
  – за осигурање адвоката АК Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.
 5. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва треба да доставе понуду за осигурање адвоката Адвокатске коморе Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.
 6. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва дужни су да у понуди посебно искажу:
  – услове осигурања
  – ризике који су обухваћени осигурањем, укључити ризик грубе непажње
  – ограничења и искључења ризика
  – трајање осигурања 1 година (од 17.05.2024. године до 17.05.2025. године)
  – почетак важности полисе за све уписане адвокате у Именик адвоката АК Ниш на дан 17.05.2024.године, а за накнадно новоуписане адвокате од дана приступања Уговору о колективном осигурању адвоката од штете у обављању професионалне одговорности
  – начин плаћања премије – једнократно у целини
  – начин и рокове пријаве настанка штетног догађаја
  – начин утврђивања штете
  – начин утврђивања наступања осигураног случаја
  – опште и посебне услове осигурања
  – начин утврђивања броја лица покривених полисом колективног осигурања од штета у обављању професионалне делатности
  – попусти или други облици стимулације за она лица која су обухваћена полисом осигурања, а у току трајања осигурања нису проузроковала штетни догађаја
  – друге податке од значаја за вредновање понуде
 7. Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива.
 8. У прилогу понуде понуђачи су дужни да доставе:
  – доказе о регистрацији за послове осигурања
  – последњи извештај о контроли Народне Банке Србије и
  – потврду о бонитету
 9. Управни одбор Адвокатске коморе Ниш ће на седници Управног одбора у складу са својом одлуком са 25. редовне седнице од 29.03.2024. године донети оцену подобности и квалитету достављених понуда,  извршиће контролу и рангирање понуда и донети одлуку о избору најповољнијег понуђача.
 10. Јавни позив објавити у „Народним новинама“ и на интернет страници Адвокатске коморе Ниш
 11. Затворене понуде се достављају на адресу Адвокатска комора Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића 1/19, са назнаком „Понуда за осигурање“.

Датум и време објављивања јавног позива:
13.04.2024. године у 09:00 часова

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

Одлуку у ПДФ формату можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email