Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о прихватању понуде за осигурање од професионалне одговорности адвоката понуђача „Глобос“ а.д.о.

Број: 1200-1/2024
Датум: 17.05.2024. године
Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, je на 26. телефонској седници одржаној дана 17.05.2024. године, у складу са чланом са чланом 226 Статута Адвокатске коморе Ниш („Службени лист Града Ниша“, број: 8/2012, 99/2015 и 96/2019), једногласно је донео

 

О Д Л У К У

 

I ПРИХВАТА СЕ понуда за осигурање од професионалне одговорности адвоката понуђача “ Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, Нови Београд, као најповољнија понуда за закључење Уговора о осигурању од професионалне одговорност адвоката Адвокатске коморе Ниш за период од 17.05.2024.године до 17.05.2025.године, где годишња премија осигурања, по адвокату, за плаћање у целости износи износи 26,09 EUR, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења ове одлуке износи 2.907,45 динара.

II ПРИХВАТА СЕ донација 800.000,00 динара.

II ОДЛУКУ објавити на web страници Адвокатске коморе Ниша и доставити“ Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, и “ Generali osiguranja Srbije“ a.d.o. Београд.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш је на 25. Редовној седници одржаној дана 29.03.2024. године је на основу члана 37. Закона о адвокатури („Службени гласник Републике Србије“, број: 31/2011), члана 31. а у вези са чланом 226. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 8/2012, 99/2015 и 96/2019), донео Одлуку Број: 811-6/2024 од 29.03.2024. године о објављивању јавног позива за прикупљање понуда за закључење Уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности за адвокате уписане у Именик Адвокатске коморе Ниша за период од 17.05.2024.год до 17.05.2025. године.

Формирана је комисија за отварање понуда у саставу: адв. Милан Петровић из Ниша, председник УО АК Ниш, адв. Александар Бељан, члан УО АКН и адв. Предраг С. Митић из Ниша, председник Одбора за безбедност адвоката, која је дана 16.05.2024.године приступила отварању понуда и констатовала да су на адресу Адвокатске коморе Ниша благовремено пристигле две понуде и то:

1. Понуда за осигурање од професионалне одговорности адвоката достављена од “Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, 11070 Нови Београд, која је примљена дана 26.04.2024. године и која је заведена под бројем 1067/2024.
2. Понуда од за осигурање од професионалне одговорности адвоката достављена од “Generali osiguranja Srbije“ a.d.o. са седиштем у Београду, која је примљена дана 26.04.2024.године и која је заведена под бројем: 1068/2024.

• Приликом отварање коверти са достављеним понудама комисија је констатовала следеће стање:

1. Понуда за осигурање од професионалне одговорности адвоката достављена од „Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, 11070 Нови Београд, која је примљена дана 26.04.2024. године и која је заведена под бројем 1067/2024.
– испуњава све формалне услове јавног позива и иста је уредна
– премија осигурања по адвокату износи 26,09 Еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а износи 2.907,45 динара
– донација Адвокатској комори Ниша 800.000,00 динара
– покрива осигурање од грубе непажње осигураника, адвокатских приправника и лица која се налазе у сталном радном односу са осигураником

2. Понуда за осигурање од професионалне одговорности адвоката достављена од “Generali osiguranja Srbije“ a.d.o. са седиштем у Београду, која је примљена дана 26.04.2024.године и која је заведена под бројем: 1068/2024.
– испуњава све формалне услове јавног позива и иста је уредна
– премија осигурања по адвокату износи 3.188,63 динара
– донација-НЕМА

Комисија је закључила да је понуда приспела од стране “Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, 11070 Нови Београд, најповољнија имајући у виду економски аспект као и понуђене услове и предложила Управном одбору да прихвати ову понуду.

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, на 26. Телефонској седници одржаној дана 17.05.2024. године, једногласно донео одлуку о прихватању понуде за осигурање од професионалне одговорности понуђача “ Глобос“ a.d.o. са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина број 165 Д, 11070 Нови Београд, као најповољније понуде за закључење Уговора о осигурању од професионалне одговорност адвоката Адвокатске коморе Ниш за период од 17.05.2024.године до 17.05.2025.године, где годишња премија осигурања, по адвокату, за плаћање у целости износи износи 26,09 EUR, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења ове одлуке износи 2.907,45 динара. Управни одбор је у прихватио донацију у износу од 800.000,00 динара.

С обзиром на све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКА КОМОРА НИШ
Милан Петровић, адвокат

Одлуку можете преузети кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email