Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш за мандатни период од 2024-2028 године

Број: 1373/2024
Датум: 07.06.2024. године

Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша, у складу са чланом 8. Правилника о поступку избора председника и заменика председника заједница адвоката у оквиру Адвокатске коморе Ниш (у даљем тексту: „Правилник“), на изборној седници Заједнице адвоката Ниш, одржаној дана 07.06.2024. године на Правном факултету Универзитета у Нишу, једногласно је донела

О Д Л У К У
о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш за мандатни период од 2024-2028 године

УТВРЂУЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, тако да је са 34 (тридесет четири) гласова „ЗА“ Заједнички кандидатуру под редним бројем 1 (један) из Одлуке о утврђивању листе кандидата од дана 05.06.2024. године, за мандатни период од 2024-2028 године,
за Председника Заједнице адвоката Ниш изабран Марко Крстић, адвокат из Ниша;
за Заменика председника Заједнице адвоката Ниш изабран Данијел Ајрановић, адвокат из Ниша.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да на Одлуку о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш није било приговора овлашћених лица, у складу са одредбама из члана 8. став 2. Правилника.

Ова Одлука је коначна и објављује се на интернет презентацији Ниш и истиче се преко огласне табле Адвокатске коморе Ниш.

О б р а з л о ж е њ е

На основу овлашћења из члана 8. Правилника, Изборна комисија Адвокатске коморе Ниш, приступила је утврђивању резултата избора за Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, на изборној седници Заједнице адвоката Ниш, одржаној дана 07.06.2024. године, пребројавањем гласова присутних адвоката, уписаних у бирачки списак.

Резултати избора су утврђени тако да је од присутних адвоката на изборној седници Заједнице адвоката Ниш, „ЗА“ заједничку кандидатуру под редним бројем 1 (један), са Одлуке о утврђивању листе кандидата од дана 05.06.2024. године, гласало 34 (тридесет четири) адвоката, од 43 (четрдесет три) адвоката уписаних у бирачки списак, који су приступили изборној седници Заједнице адвоката Ниш.

Након утврђивања резултата избора, Изборна комисија Адвокатске коморе Ниш, једногласно је донела одлуку о избору Председника и Заменика председника Заједнице адвоката Ниш, као у диспозитиву овог писаног отправка Одлуке.

На наведену Одлуку Изборне комисије Адвокатске коморе Ниш, овлашћена лица, односно кандидати и њихови предлагачи који су учествовали у јавном гласању на изборној седници Заједнице адвоката Ниш, нису уложили приговор усмено, непосредно по објављивању Одлуке, што је констатовано писаним отправком Одлуке.

Имајући у виду све околности, Изборна комисија донела одлуку као у диспозитиву.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА АК НИШ
Председник
Иван Барун, адвокат

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке дозвољен је Приговор Управном одбору Адвокатске коморе Ниш, у року од 3 (три) дана од дана објављивања Одлуке на интернет презентацији и истицања исте преко огласне табле Адвокатске коморе Ниш.

Одлуку (ПДФ документ) – преузмите кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email