Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ИНФОРМАЦИЈА ЧЛАНОВИМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША

У току исцрпних разговора са Министарством правде, након три одржана састанка адвокатура је изнела следеће захтеве:

  1. све приватне (нејавне) исправе састављају адвокати;
  2. дефиниција солемнизације: потврђивање садржине приватне (нејавне) исправе када је потврђивање од стране јавног бележника услов за пуноважност правног посла, без давања приватној (нејавној) исправи правне снаге јавне исправе. Солемнизациона клаузула се додаје исправи која је сачињена од стране адвоката;
  3. за уговоре о промету непокретности (уговоре о хипотеци, заложне изјаве и заснивање службености) легализација и факултативно солемнизација;
  4. за уговоре који су до сада потврђивани од стране суда у ванпарничном поступку – обавезна солемнизација;
  5. јавнобележнички запис само за уговоре који су се до сада сагласно Закону о ванпарничном поступку сачињавали у суду (лица без пословне способности, глуви, слепи, неми) и то је једини изузетак из тачке 1;
  6. измене осталих прописа сагласно раније изнетим захтевима.

Дана 21. 12. 2014. године

Председница АК Ниша

Бранкица Орловић, адв.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email