Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ВИШЕДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ ЗА ПРАВНИКЕ И ЕКОНОМИСТЕ Палић, 24-27. септембар 2017

ВИШЕДНЕВНО САВЕТОВАЊЕ
ЗА ПРАВНИКЕ И ЕКОНОМИСТЕ

Палић, 24-27. септембар 2017

ТЕМЕ САВЕТОВАЊА

СПЕЦИЈАЛНО ЗА ПРАВНИКЕ

· Закон о општем управном поступку – Примена нових законских решења у пракси

· Досадашња искуства у примени Закона о извршењу и обезбеђењу

· Остале новине у новодонетим прописима

Теме за
ЈАВНИ СЕКТОР:

НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 • Примена нових законских решења у пракси
 • На који начин и у којим ситуацијама се примењују одредбе претходног Закона?

НОВИНЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 • Имплементација Директива ЕУ у нови Закон о јавним набавкама
 • Закон о јавним набавкама са аспекта наручиоца
 • Закон о јавним набавкама са аспекта понуђача

РАДНИ ОДНОСИ И ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

 • Установе образовања и васпитања, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, рационализација и ограничење запошљавања у 2017. години
 • Новине и актуелна законска решења

ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

 • Планирање и буџетирање; извршење и извештавање; праћење, контрола и надзор над трошењем јавних средстава

УПИС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

 • Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, јавних предузећа и друштва капитала (продужен законски рок до 31. децембра 2017. године)

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

ОСТАЛИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР
који буду усвојени до одржавања саветовања

Теме за
ПРИВАТНИ СЕКТОР:

ПОРЕЗИ

 • Актуелности у вези са обрачуном пореза и доприноса на доходак физичких лица
 • Актуелности у вези са пореским поступком
 • Примена Закона о ПДВ и остале пореске актулености

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

 • Актуелности из области рачуноводства и ревизије
 • Очекивани превод МСФИ за МСП – најзначајније разлике у вредновању позиција финансијских извештаја

ЦАРИНСКО И ПОСЛОВАЊЕ

 • Повраћај и отпуст царинског дуга
 • Примена Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом од 1.10.2017. године; ново царинско обележје – електронски локатор
 • Актуелности у царинском и девизном пословању

ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ

 • Алтернативни начини измиривања обавеза
 • Авансна плаћања и наплате
 • Рефундација трошкова
 • Финансирање у пословању са иностранством
  (директне инвестиције, финансијски зајмови и факторинг)

РАДНИ ОДНОСИ

 • Актуелности из области радних односа

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРЕКРШАЈНУ ОДГОВОРНОСТ

 • Права и обавезе надзираног субјекта, овлашћења инспектора, контролне листе, акти, мере, правни лекови

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДАМА

 • Нове обавезе стамбених заједница и локалне самоуправе

ОСТАЛИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВАТНИ СЕКТОР
који буду усвојени до одржавања саветовања

Пријавите се oвде

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email