Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о мерилима и критеријумима за ослобађање трошкова уписа у именик адвоката

Бр.803/14
Датум: 28.08.2014. године

Управни одбор АК Ниш,на основу чл.14 Одлуке Адвокатске коморе Србије бр. 476- 4/2014 од 22.06.2014. и Одлуке Адвокатске коморе Србије бр.476 – 4 .1/2014 од 22.06.2014. године и члана 31. Ст. 1 тач.16 статута АК Ниш, на седницој одржаној дана 28.08.2014. године донео је следећу

О Д Л У К У
О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ТРОШКОВА УПИСА У ИМЕНИК АДВОКАТА

Члан 1.

Кандидат који подноси захтев за упис у Именик адвоката из редова адвокатских приправника, може поднети захтев за делимично ослобађање од трошкова уписа.
Захтев из става 1. подноси се истовремено са захтевом за упис у Именик адвоката а најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке о упису у Именик адвоката.
Кандидат из става 1. може бити ослобођен плаћања трошкова уписа и то дела трошкова уписа на име накнаде за стечена добра АК Ниш и АК Србије, уколико испуњава следеће услове:

  • ако је био уписан у Именик адвокатских приправника у трајању од најмање две године и
  • ако је захтев поднет најкасније у року од дванаест месеци од дана положеног правосудног испита и
  • ако је измирио све доспеле обавезе према адвокатској комори у којој је обављао адвокатско-приправничку вежбу и
  • да је адвокат код кога је обављао адвокатско-приправничку вежбу измирио, односно да адвокат код којег обављаá адвокатско-приправничку вежбу, нема материјалних обавеза према адвокатској комори сходно чл.83 ст.2 Закона о адвокатури.

Одлуку о захтеву за ослобађање трошкова уписа доноси управни одбор који доносиá одлуку о упису у Именик адвоката.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Адвокатске коморе Ниш.

ПРЕДСЕДНИК АК НИШ
Бранкица Орловић,адв.

Oригинал документа можете приузети овде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email