Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Одлука о чланарини за адвокате и адвокатске приправнике и накнада за издаванје потврда

Бр.803
Датум: 28.08.2014.године

Управни одбор АК Ниш, на основу члана 11 Одлуке Адвокатске коморе Србије бр.476 – 4/2014 од 22.06.2014. године и Одлуке Адвокатске коморе Србије бр.476- 4.1/2014 од 22.06.2014 године и чл.31 статута АК, на седници одржаној дана 28.08.2014. године донео је следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђује се наканада за издавање потврда на основу службених евиденција Адвокатске комора Ниша и података из именика адвоката, именика адвокатских приправника, именика адвокатсих ортачких друштава у износу од 500,оо динара.

Члан 2.

Повећава се износ месечне чланарине за адвокате са садашњих 1.000,оо динара на износ од 1.300,оо динара.

Члан 3.

Утврђује се накнада на име месечне чланарине за адвокатске приправнике и приправнике волонтере у износу од 20% од износа месечне чланарине адвоката.

Члан 4

Износ из чл.1, чл.2 и чл.3 Одлуке, уплатити на текући рачун Адвокатске коморе Ниш 160-18231-91.

Одлука из члана 1. ступа на снагу даном доношења а из члана 2. и 3. ступа на снагу дана 01.10.2014. године, а објавиће се на огласној табли Адвокатске коморе Ниша

ПРЕДСЕДНИК AK НИШ
Бранкица Орловић, aдв.

Oригинал документа можете приузети овде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email