Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о jaвном бележништву садржан је у члану 97. тачка 17. Устава Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), према коме Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, друге односе од интереса за Републику Србију у складу са Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Нови Закон о промету непокретности („Службени гласник РС”, број 93/14), који је ступио на снагу 1. септембра 2014. године, предвидео је да се уговори о промету непокретности закључују искључиво у облику јавнобележничког записа за чије су састављање надлежни искључиво јавни бележници.

На основу анализе досадашње примене овог закона, закључено је да је неопходно извршити измене Закона о промету непокретности, у смислу да се омогући да се поред јавнобележничког записа уговори о промету непокретности могу сачињавати и у писменом облику, с тим да је неопходно да такви уговори прођу поступак солемнизације јавног бележника чиме би стекли својство јавне исправе. Предложеним изменама неће се нарушити степен правне сигурности у области промета непокретности.

У вези са тим неопходно је извршити и измене и допуне Закона о јавном бележништву у циљу усаглашавања овог закона са предложеним изменама Закона о промету непокретности. Истовремено, извршена су прецизирања појединих одредби Закона о јавном бележништву који се односе на правне послове који се сачињавају у облику јавнобележничког записа

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Одредбама чл. 1. и 2. Закона да је се могућност кандидатима за јавне бележнике да конкуришу без обзира на своје пребивалиште у моменту расписивања конкурса, с тим да су дужни да, у случају именовања, промене своје пребивалиште до дана полагања заклетве у места за која су именовани.

Одредбама чл. 3. и 4. Закона врши се неопходно усклађивање са предложеним изменама Закона о промету непокретности, које се односе на примену облика јавнобележничког записа за уговоре о промету непокретности.

Чланом 5. Закона, у складу са упоредно-правним решењима из земаља у којима постоји јавнобележничка делатност, предвиђа се да се део прихода који остварују јавни бележници на име награде за свој рад усмерава у буџет Републике Србије у сврху финансирања рада судова.

Чланом 6. Закона предвиђено је да закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, из разлога како би се спречила штета по остваривање права грађана и правних лица, која би могла наступити због успореног промета непокретности.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона нису потребна средства из буџета Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Предлаже се да се овај закон донесе по хитном поступку, будући да би недоношење закона по хитном поступку могло да проузрокује штетне последице по рад државних и других органа и остваривање права грађана.

VI. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДА ЗАКОН СТУПИ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

Одредбом члана 196. став 4. Устава Републике Србије прописано је да закони и други општи акти могу да ступе на снагу и пре осмог дана од дана објављивања само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.

У случају Закона о изменама и допунама Закона о jавном бележништву постоје нарочито оправдани разлози да закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, будући да је то неопходно ради спречавања штете за остваривање права грађана и правних лица.

Оригинал документа можете преузети oвде

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email