Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Конкурс за избор најповољнијег понуђача – Друштва за осигурање

Број: 36/2016
Датум: 22.01.2016.године

Управни Одбор Адвокатске коморе Ниша, на 50-ој редовној седници одржаној дана 22.01.2016.годне, у складу са чланом 31. став 1. тачка 40., а у вези са чланом 234 Статута Адвокатске коморе Ниш (“Службени лист“, Града Ниша 8/2012), донео је следећу

О Д Л У К У

РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за избор најповољнијег понуђача – Друштва за осигурање, ради закључења Уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката, чланова Адвокатске коморе Ниша.

Право учешћа на конкурсу имају сва активна друштва за осигурање, регистрована на територији Републике Србије.

Конкурс траје 15 дана од дана објављивања у листу „Народне новине“

Конкурс објавити на web страници Адвокатске коморе Ниша и у дневном листу “Народне новине“

У Нишу дана 22.01.2015.године

Председница Управног Одбора
Адвокатске коморе Ниш
Бранкица Орловић, адвокат

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email