Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Јавни позив за прикупљање понуда за закључивање уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката Адвокатске коморе Ниш

Број: 112-3/2017

Датум: 03.02.2017..године

Управни одбор Адвокатске коморе Ниш, на 67. редовној седници одржаној дана 03.02.2017. године, у просторјама Адвокатске коморе Ниш Ул.Генерала Боже Јанковића бр.1, спрат III стан бр.19,18000 – Ниш, на основу члана 37. Закона о адвокатури („Службени гласник Републике Србије“, број: 31/2011), члана 29 и члана 234. Статута Адвокатске коморе Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 8/2012 и 99/2015, једногласно је донео следећу

О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

1. Упутити јавни позив друштвима за осигурање за прикупљање понуда за закључивање уговора о колетивном осигурању од професионалне одговорности за адвокате уписане у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш за период од 17.05.2017.године до 17.05.2018.године.

2. Минимална осигурана сума за штету од професионалне одговорности је 20.000,00 €. (Одлука број:599-7/2012 Адвокатске коморе Србије).

3. На дан доношења одлуке о објављивању јавног позива у Именик адвоката Адвокатске коморе Ниш уписано је 924 адвоката.

4. Понуђачи осигуравајућа друштва треба да доставе понуду и то:

-за осигурање адвоката АК Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.

5. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва треба да доставе понуду за осигурање адвоката Адвокатске коморе Ниш од штета у обављању професионалне делатности на основу полисе колективног осигурања за покриће штете до 20.000,00 €.

6. Заинтересовани понуђачи-осигуравајућа друштва дужни су да у понуди посебно искажу:

-услове осигурања

-ризике који су обухваћени осигурањем

– ограничења и искључења ризика

– трајање осигурања 1 година ( од 17.05.2017.године до 17.05.2018.године)

-почетак важности полисе за све уписане адвокате у Именик адвоката АК Ниш на дан 17.05.2017.године, а за накнадно новоуписане адвокате од дана приступања Уговору о колективном осигурању адвоката од штете у обављању професионалне одговорности.

– начин плаћања премије – једнократно у целини

– начин и рокове пријаве настанка штетног догађаја

– начин утврђивања штете

– начин утврђивања наступања осигураног случаја

-опште и посебне услове осигурања

-начин утврђивања броја лица покривених полисом колективног осигурања од штета у обављању професионалне делатности

-попусти или други облици стимулације за она лица која су обухваћена полисом осигурања, а у току трајања осигурања нису опроузроковала штетни догађаја

-друге податке од значаја за вредновање понуде

7. Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива.

8. У прилогу понуде понуђачи су дужни да доставе:

-доказе о регистрацији за послове осигурања

-последњи извештај о контроли Народне Банке Србије и

-потврду о бонитету

9. Управни одбор Адвокатске коморе Ниш ће на седници Управног одбора у складу са својом одлуком са 67. редовне седнице од 03.02.2017.године донети оцену подобности и квалитету достављених понуда, извршиће контролу и рангирање понуда и донети одлуку о избору најповољнијег понуђача.

10. Јавни позив обајавити у „Народним новинама“ и на интернет страници Адвокатске коморе Ниш

11. Затворене понуде се достављају на адресу Адвокатска комора Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића 1/19, са назнаком „Понуда за осигурање“.

Председница Управног одбора АК Ниш
Бранкица Орловић, адвокат

Оригинал можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email