Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА СТРУЧНОГ ТИМА

Поштоване колеге,

Из Ваших коментара сам приметила да извештај стручног тима АКС можда није био довољно јасан, па сам, да би се избегле непотребне расправе, решила да Вам исти допуним следећим објашњењем:

Пре свега, одлука о прекиду обуставе рада је на Управном одбору АКС и Скупштини АКС. Стручни тим је имао задатак само да преговара о Закону о јавном бележништву и сету пратећих закона. Стручном тиму је оквир за преговоре дат у одлуци Управног одбора АКС и одлуци Скупштине АКС, а овај оквир подразумева да се напред наведени прописи измене у мери која је потребна да би почели да радимо, односно у мери која задовољава наше захтеве у погледу измене ових прописа.

Стога Вам појашњавам оно што је договорено, а што смо сматрали да је јасно када смо писали извештај, али очигледно није.

Јавни бележници ће моћи да сачињавају само уговоре о располагању непокретностима пословно неспособних лица, глувих, немих и слепих лица и споразуме о законском издржавању. Јавни бележници ће осим овога, моћи да, на посебан захтев странке, у форми записа сачине уговор о хипотеци и заложну изјаву када је потребно да исте имају својство извршне исправе. То је све што ће јавни бележници моћи да сачињавају, и то су једини облици јавнобележничког записа.

Обавезна форма за све остале уговоре ( које неће моћи да сачињавају јавни бележници, већ градјани и адвокати ) и то:

  • уговоре о промету непокретности ( уговори о купопродаји, уговори о поклону, уговори о размени, уговори о заснивању личних и стварних терета)
  • уговоре о доживотном издржавању
  • уговоре о уступању и расподели имовине за живота
  • уговори о регулисању имовинских односа брачних и ванбрачних партнера, брачни уговори

ће бити прописана не Законом о јавном бележништву, већ изменама свих посебних закона и то: Закона о промету непокретности, Закона о наследјивању и Породичног закона, којима ће се као форма за пуноважност ових уговора, прописати солемнизација.

Измене ових посебних закона, иду одмах уз измене ЗОЈБ, тако да , на пример, у одредби чл.4. Закона о промету непокретности ће бити прописано да је обавезна форма за пуноважност уговора о промету непокретности солемнизација.

Законом о јавном бележништву ће потпуно на нов начин бити прописана солемнизација, и она неће бити ни налик на садашњу солемнизацију ( претпостављам да је отпор солемнизацији изазван садашњим начином и поступком солемнизације).

Наиме, солемнизација ће бити таква да се за уговор који сачињавају градјани или адвокат, неће тражити посебна форма као сада, већ ће се уговори сачињавати у слободној форми као и пре 1.09.2014.године. Потврда-солемнизациона клаузула ће бити стављана на посебан папир који ће се прибијати уз уговор јемствеником, и сама клаузула ће бити јавна исправа, док сам уговор задржава свој приватно правни карактер-остаје нејавна исправа. Приликом солемнизације, јавни бележник ће утврдјивати идентитет уговорача, питаће их да ли уговор одражава њихову слободну вољу и потврдиће овером да је утврдио идентитет, да су странке изјавиле да је уговор израз њихове воље, да су га потписале у његовом присуству. Јавни бележник ће моћи да одбије солемнизацију само у случају да странка није пословно способна и да нема уредно пуномоћје , и када оцени да се ради о апсолутно ништавом уговору у смислу одредбе чл.103. ЗОО. Против решења јавног бележника странка ће имати право приговора Основном суду, и жалбу против решења Основног суда Вишем суду, тако да је обезбедјена судска контрола рада јавних бележника , а не као до сада, само приговор ЈБ комори. Рок за одлучивање Основног суда 8 дана, рок за Виши суд за одлучивање по жалби 15 дана.

Наравно пошто је солемнизација сасвим поједностављена и промењена, доћи ће и до промене тарифе јавних бележника.

Према томе, и мени као и свима Вама је жао што Уставни суд није донео одлуку поводом наших иницијатива за оцену уставности и законитости јавнобележниког записа. Од иницијативе нико неће одустати, али би овим договором и изменама прописа, остао споран јавнобележнички запис само за три ситуације где је јб запис обавезан, и две где је факултативан.

Оваквим изменама ми градјанима и себи враћамо оно што нам је одузето-право састављања уговора без посебне форме, у форми у којој смо их и сачињавали, и добијамо да јавни бележници не могу ове уговоре сачињавати, већ само потврдјивати у измењеном и појадностављеном поступку солемнизације, а контролу рада врши суд.

Заборавите садашње одредбе о солемнизацији, иста ће бити редефинисана и поједностављена, јавни бележници неће моћи сачињавати уговоре који се солемнизују, већ само градјани и адвокати, а јавнобележнички запис остаје само са три правна посла која сам напред навела.

Оно што је такодје битно, изборили смо се за то да се ЗОЈБ не прописује форма за пуноважност уговора, већ то мора бити уредјено посебним законима. ЗОЈБ ће бити уклопљен у правни поредак у складу са осталим законима, а остаје спорно питање уставности јавнобележничког записа, за шта, признаћете сви, нисмо надлежни и то ће и даље остати посао Уставног суда.

Осим тога, изборили смо се и за то да приватни правни послови остају у домену приватног права, да солемнизацијом не постају јавне исправе, као сада, већ остају нејавне исправе.

Измене ће бити не само Закона о јавном бележништву, већ и сета пратећих закона, као и Закона о наследјивању, Породичног закона и осталих посебних закона за остале уговоре који су сада наведни у ЗОЈБ.

Захтев адвокатуре је упрошћено: Оно што градјани и адвокати саставе, да јавни бележник овери. То смо у преговорима остварили. Није овде важно да ли се нешто зове солемнизација или легализација, већ је битна суштина и правне последице и значај овере.

Молим стога све колеге да сачекају нацрте измена свих напред наведених закона, па да након тога суде о ономе што је договорено. На крају, одлуку ће донети органи АКС.

Протест није водило руководство АКС, већ органи АКС, Управни одбор АКС и Скупштина АКС која је на последњој седници, дала подршку преговорима и оквир за преговоре. Преговори су водјени у том оквиру.

У своје лично име, преузимам сву одговорност за квалитет преговора и решења која су или ће бити постигнута, али моја одлука и стручног тима, неће бити пресудна, већ одлука органа коморе.

Да ли је преговоре требало водити или не, да ли је требало да чекамо одлуку Уставног суда или не, о томе је одлуку донела Скупштина АКС. Колико се сећам скоро једногласно, са једним гласом против, ако се добро сећам.

И након измена ЗОЈБ и осталих закона, остаје нам константа ангажованост када је законодавна активност у питању, будност, опрезност.

Понављам апел свим колегама-сачекајте нацрт одредби измена свих закона, размислите због чега смо кренули у протест, шта нам је био циљ, па потом формирајте свој суд о свему.

Јасмина Милутиновић, адвокат из Чачка, члан стручног тима АКС

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email