Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Допис председника Адвокатске коморе Србије Виктора Гостиљца, адвоката у вези бесплатне правне помоћи

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 Поштоване колеге,

 Закон о бесплатној правној помоћи – „Сл. гласник РС“ 87/2018 (у даљем тексту: ЗБПП) почиње да се примењује 01.10.2019.године. Листу адвоката који желе да пружају бесплатну правну помоћ грађанима сачињава Адвокатска комора Србије и доставља је Министарству правде.   Потребно је да позовете све заинтересоване адвокате, чланове Ваше коморе, који желе да буду на Листи адвоката – пружалаца бесплатне правне помоћи коју сачињава АК Србије, да се најкасније до 26.09.2019.године писаним путем пријаве Вашој служби, како би се благовремено АК Србије доставиле листе адвоката по азбучном реду презимена према седиштима Основних судова са подручја сваке коморе у саставу АК Србије. Листа адвоката – пружалаца бесплатне правне помоћи треба да садржи следеће податке: презиме и име адвоката, адресу адвокатске канцеларије, број телефона и адресу електронске поште (ако постоји). Листе адвоката – пружалаца бесплатне правне помоћи ће се ажурирати месечно на основу писмених обавештења адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије. Листа адвоката – пружалаца бесплатне правне помоћи коју сачињава Адвокатска комора Србије је саставни део регистра пружалаце бесплатне правне помоћи који води Министарство правде.

Адвокатска комора Србије подсећа да је бесплатна правна помоћ бесплатна за грађане, али није бесплатна за адвокате који грађанима пружају бесплатну правну помоћ. Награда за рад адвоката који грађанима пружају бесплатну правну помоћ уређује се посебним прописом који доноси Влада Републике Србије на предлог Министарства правде. Бесплатна правна помоћ коју пружају адвокати, или када се саставља јавнобележничка исправа или посредује у решавању спора, финансира се средствима локалне самоуправе у висини 50%, док 50% сноси Република Србија преко Министарства правде. Заступање у првостепеном управном поступку се не финансира из буџета Републике Србије нити из буџета јединица локалне самоуправе.

Пружаоци бесплатне правне помоћи су адвокатура и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе (члан 9. ЗБПП). Удружења могу пружати бесплатну правну помоћ само на основу одредби закона који уређују право азила и забрану дискриминације. Бесплатну правну помоћ у име удружења пружају адвокати (члан 9 став 2 и 3).

Пружаоци бесплатне правне помоћи (адвокати и јединице локалне самоуправе), а удружења у оквиру циљева за која су основана могу да пружају опште правне информације и попуњавају формуларе (као облике бесплатне правне подршке)Облици бесплатне правне подршке су уређени одредбом члана 11 ЗБПП. У Регистру пружалаца бесплатне правне помоћи налазиће се: адвокати, јединице локалне самоуправе и само удружења која пружају бесплатну правну помоћ у области азила и забране дискриминације, док ће се сва друга удружења налазити у евиденцији пружалаца бесплатне правне подршке, при чему чл.12.ст.5. ЗБПП прописује да пружаоци бесплатне правне подршке не смеју да пружају бесплатну правну помоћ.

Бесплатна правна помоћ коју пружају адвокати, изузев правног савета, као и састављање јавнобележничких исправа и посредовање у решавању спорова, пружају се само тражиоцима којима се то одобри. Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи подноси се органу општинске управе или градске управе или управе града Београда – надлежном према месту пребивалишта или боравишта подносиоца захтева или месту пружања бесплатне правне помоћи. О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи одлучује лице у органу управе које има дозволу за то и чији рад надзире Министарство правде. Бесплатна правна помоћ се одобрава решењем у чијој изреци су наведени подаци о пружаоцу бесплатне правне помоћи на кога се корисник упућује уз навођење описа проблема због кога је одобрена бесплатна правна помоћ. Поступак одлучивања по захтеву за бесплатну правну помоћ је хитан (у року од 8 дана од дана пријема потпуног захтева), а ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку, орган управе је дужан да донесе решење о захтеву у року од 3 дана од дана пријема.

Правилником о упућивања корисника бесплатне правне помоћи који доноси Министар правде ће се ближе уредити поступак упућивања лица коме је одобрена бесплатна правна помоћ на пружаоца бесплатне правне помоћи. Према до сада расположивим информацијама, овлашћено лице у јединици локалне самоуправе које одлучује о праву на бесплатну правну помоћ биће дужно да најпре провери да ли тражену бесплатну правну помоћ може да пружи:

1. служба правне помоћи у јединици локалне самоуправе – Ако служба правне помоћи прихвати конкретан предмет, корисник се упућује на њих.

2. регистровани пружалац који се не финансира непосредно из буџета Републике Србије

У ову групу спадају:

а) регистровани пружаоци – удружења која су регистрована за пружање правне помоћи из области азила и дискриминације, а не финансирају се из буџета Републике Србије. Одредбa чл.9. ЗБПП прописује да удружења могу пружати правну помоћ само преко адвоката што значи да приоритет код упућивања увек остварује адвокат као регистровани пружалац.  – Ако регистровани пружаоци прихвате конкретан предмет – корисник се упућује на њих.

Уколико, овлашћено лице у јединици локалне самоуправе утврди да регистровани пружаоци из тачке 1 и 2 не постоје или не прихватају да пруже бесплатну правну помоћ у конкретном случају, овлашћено лице упућује корисника на   адвоката са листе АК Србије по редоследу са адвоката који пружају бесплатну правну помоћ “уз накнаду” која се финансира из буџета Републике СрбијеАК Србије подсећа  да је правна помоћ бесплатна за грађане који ово право остварују у складу са Законом, али није бесплатна за државу која је у обавези да обезбеди буџетска средства за примену Закона. То значи да адвокати који пружају бесплатну правну помоћ имају право да буду плаћени од стране државе за ангажовање у заштити права и интереса грађана.

 

Молимо Вас да нам листе адвоката доставите најкасније до наведеног датумa.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Виктор Гостиљац, адвокaт

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email