Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

Advokatska komora Niša objavljuje oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Број: 71/2024
Датум: 12.01.2024. године

На основу одредби Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), Закона о адвокатури („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлука УС), Адвокатска комора у Нишу, објављује

 

О Г Л А С
ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
за следеће позиције

 

1. Два дипломирана правника
2. Два администратора

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду.

Пријаве кандидата на оглас, са прилозима, подносе се у року од пет (5) дана од дана објављивања, на адресу Адвокатске коморе у Нишу:
ул. Генерала Боже Јанковића бр. 1/19, III спрат, 18000 Ниш
са назнаком „Оглас за заснивање радног односа из тачке ___“ (уписати 1 или 2 у зависности од позиције за коју се пријављујете).

Уз пријаву доставити:
– биографију са евентуалним подацима о досадашњем раду,
– очитану личну карту,
– оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
– уверење о неосуђиваности,
– уверење да се против кандидата не води кривични поступак.

Датум објављивања огласа: 15.01.2024. године

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ НИША
Милан Петровић, адвокат

Преузмите оглас у ПДФ формату кликом на овај линк.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email