Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
Адвокатска комора Ниша
Адвокатска комора Ниша
ћирилица|latinica
1972
Програм рада: „малолетник учинилац или жртва кривичног дела“

датум објављивања: 03.03.2012. године

I и II фаза

Предавачи: Никола Милошевић, судија ВСС у пензији др. Милан Шкулић, професор Правног факултета универзитета у Београду и члан Државног већа тужилаца Ненад Вујић, директор Правосудне академије

10:00-10:20 Уводне напомене и разлози за доношење Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити мал.лица
10:20-11:00 Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица; избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
11:00-11:45 Кривична дела малолетних лица са посебним освртом на насиље у породици
11:45-12:00 Пауза за кафу
12:00-12:30 Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
12:30-12:45 Посебни протокол о поступању правосудних органа о заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
12:45-13:30 Европска конвенција о људским правима
13:30-14:30 Неки проблеми у примени ЗМ са расправом - интересантни случајеви из праксе - материјални и процесни аспект
14:30-15:00 Завршна расправа и закључивање семинара