Генерала Боже Јанковића 1, спрат 3, стан 19, 18105 Ниш

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ

Члан 1.

У Закону о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др. закон и 93/14 – др. закон), у члану 16. став 5. после речи: „пребивалиште” додају се речи: „на дан полагања заклетве”.

Члан 2.

У члану 28. став 2. речи: „ће се обавестити да се могу пријавити за све или поједине” замењују се речима: „се могу пријавити за све”.

Члан 3.

У члану 82. став 1. тачка 5) после речи: „непокретностима” додају се речи: „лица која су пословно неспособна”.

Члан 4.

У члану 83. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Уговори и други правни послови којима се располаже непокретностима пословно способних лица закључују се у облику јавнобележничког записа или у писменом облику који оверава јавни бележник у складу са прописима којима се уређује оверавање нејавне исправе (солемнизација).”

Члан 5.

У члану 134. после става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе:
„Јавни бележник је дужан да износ од 30% од наплаћене награде без ПДВ-а, уплати на рачун прописан за уплату јавних прихода, у року од 15 дана од дана наплате.
Износ из става 6. овог члана расподељује се за текуће расходе судова и побољшање материјалног положаја запослених у судовима, као и друге расходе и инвестиције за судове, у складу са законом.”

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Оригинал документа можете преузети oвде.

ПОДЕЛИ ОВУ ИНФОРМАЦИЈУ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email